Rodo

Informacja dla klientów związana z ochrona danych osobowych  (RODO).

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE zwanej dalej „ Rozporządzeniem RODO” uprzejmie informujemy co następuje:

Klauzula informacyjna dla klientów.

1)   Administrator Danych Osobowych jest Moto-Armia z o.o. 78-600 Wałcz, ul. Kilińszczaków 40B.

2)  Osobą kontaktową w sprawach danych osobowych w Moto-Armia Sp. z o.o. jest

pani Joanna Łobko z którą możesz się skontaktować  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem motoarmia@wp.pl, telefonicznie pod nr tel. 67 387 18 24  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3)  Cele, podstawy i okres  przetwarzania.

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

  1.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa ,( w szczególności na podstawie art. 6 RODO).przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy.
  2.  marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO – prawnie uzasadnionego interesu Moto-Armia z o.o., do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
  3.  finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  4.  obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Moto-Armia Sp. z o.o., do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  5.  prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Moto-Armia Sp. z o.o., przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

4)  Odbiorcy danych

Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych  dotyczy instytucji i firm, którym przekazano przetwarzanie danych  np. dostawcy usług IT, kancelarii prawnych, firm kurierskich, KWP, usług finansowych.

5)  Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy lub pisemnie jak w punkcie 2.

6)  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  ale ich niepodanie będzie stanowiło przesłankę uniemożliwiającą wykonywanie umowy i realizację pozostałych celów, o których mowa pkt. 3 .

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do wniesienia  skarg do organu nadzorczego tj. : Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

Jednocześnie pragniemy poinformować , że Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszystkie środki fizyczne, techniczne oraz organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem  lub dostępem.

 

Klauzula dotycząca obrotu wyrobami koncesyjnymi i bronią.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Moto-Armia Group Sp.z o.o.

Kontakt do nas : Kilińszczaków 40B, 78-600 Wałcz, tel. 67 387 18 24

*Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

* Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz będą przechowywane przez czas ważności koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w/w zakresie a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .

*Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do wniesienia  skarg do organu nadzorczego tj. : Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

 

Z poważaniem

Administrator Danych Osobowych

Moto-Armia Group Sp z o.o.